امروز : پنجشنبه 28 تیر 03
کاربــر: مهمــان
صفحات عمومی | دربــاره ســامــانه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضياني كه داوطلب انجام كار در واحدهای تحت پوشش اين دانشگاه را دارند به طریق اینترنتی ثبت نام می کند، متقاضیان می بایستی فرم مربوطه را در همین سایت به دقت تکمیل و نهایتاً کد پیگیری را که پس از تکمیل فرم به ایشان داده خواهد شد نزد خود نگهداری کنند.