امروز : جمعه 19 خرداد 02
کاربــر: مهمــان
صفحات عمومی | شرایط عمومی پذیرش

1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2-داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر 40 سال و براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و بالاتر 45 سال
3-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي مردان
4-عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
5- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
6-دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاهها و موسسات اموزش عالي معتبر
7-داشتن سلامت جسماني رواني و توانايي انجام كاري كه براي ان استخدام ميشوند
8-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران